Programación del proyecto


1.1- IDENTIFICACIÓN
Título da U.D.I.:
BIOGRAFÍAS DOS NOSOS PERSONAXES FAVORITOS
Áreas traballadas:
L. Galega, CC Naturais, CC Sociais, Matemáticas, Valores Cívicos Sociais
Nivel:
Segundo ciclo
Curso:
3º EP
Mestres/as implicados/as:
Mª Carmen García Fernández


1.2- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN
O proxecto preséntase como unha oportunidade para integrar coñecementos, sobre personaxes que nos interesan por diferentes motivos, e motivación para desenvolver competencias relacionadas coa busca documental e o tratamento da información. A presentación de cada proxecto consistirá nuha exposición oral apoiada con soportes dixitais e textuais sobre cada personaxe. Os alumnos van caracterizados para ser recoñecidos como o personaxe elexido. Outra formas de presentación poden ser dramatizacións, podcars, programas de radio, e presentacións dende o blog da aula.


1.3.- TEMPORALIZACIÓN E RELACIÓN CON OUTRAS U.D.I.
Este proxecto realizarase durante todo o curso escolar 2.015-162.- CONCRECIÓN CURRICULAR
Os diferentes elementos do curríclum (contidos, estándares e criterios) son indicados coa nomenclatura e numeración indicada no currículum de Educación Primaria publicado no decreto 105/2014 - DOG 9/9/20142.1.- TAREFA 1
Explicación do produto final:
(socialmente relevante)
Faremos unha invitación ás familias para facer unha "feira de mostras" e presentarlles todas as biografías.
Competencias clave:
X


X
X
X

CL: Comunicación lingüística
CMCT: Matemática, ciencia e tecnoloxía
CD: Dixital
CAA: Aprender a aprender
CSC: Sociais e cívicas
CSIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
CCEC: Conciencia e expresións culturais


2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN DA TAREFA 1

Actividade 1

Exercicio 1.1
Exercicio 1.2
Exercicio 1.3
Exercicio 1.4
Exercicio 1.5
Exercicio 1.6
Descrición
Descrición
Descrición
Descrición
Descrición
Descrición
Reto 1:Aspectos relevantes da vida e obra do autor.
Reto 2:Momento histórico e localización xeográfica.
Reto 3:Importancia social do seu traballo.
Reto 4: Curiosidades
Reto 5:Fontes
Reto 6:Imaxes
Contidos:
Contidos:
Contidos:
Contidos:
Contidos:
Contidos:
CN-B1.1(3º), CS-B1.7(3º),
LG-B2.1(3º), LG-B2.2(3º),
LG-B2.3(3º),
EP-B1.1(3º),
EP-B1.2(3º),
EP-B1.1(3º), EP-B1.2(3º),

Descrición:
Buscar información na biblioteca do Centro relativa o personaxe elexido.
Criterios de avaliación:
CS-B1.3, EP-B1.1, LG-B1.1, LG-B1.12, LG-B1.2, LG-B2.1,
Estándares de aprendizaxe:
3º-CSB1.3.1, 3º-EP1.1.1, 3º-LGB1.1.3, 3º-LGB1.12.1, 3º-LGB1.2.1, 3º-LGB1.2.2, 3º-LGB2.1.1,
Modelos de pensamento
Modelos de ensinanza
Recursos didácticos
Agrupamentos
Escenarios e tempos
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico
congnitivo-construtivo, social:cooperativo
textos, ordenador, web
Traballo individual, equipo cooperativo
Aula ordinaria, biblioteca, Aula de informática
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, sistémico, analóxico, deliberativo, crítico e creativo
Conductual-instructivo, congnitivo-constructivo, social: cooperativo, dialógico, personal-individual

Actividade 2

Exercicio 2.1
Exercicio 2.2
Descrición
Descrición
Escribe  o resumo dos datos máis importantes do teu personaxe
Cita as principais fontes.
Contidos:
Contidos:
LG-B1.1(3º), LG-B1.12(3º), LG-B1.2(3º), LG-B1.3(3º), LG-B1.4(3º), LG-B1.5(3º), LG-B1.6(3º), LG-B1.7(3º), LG-B1.9(3º), LG-B2.9(3º), LG-B3.1(3º), LG-B3.2(3º), LG-B3.4(3º),
LG-B2.3(3º), LG-B2.7(3º), LG-B2.9(3º), LG-B3.1(3º), LG-B3.3(3º), LG-B3.4(3º), LG-B3.5(3º),

Descrición:
Elaboración de texto expositivo en papel.
Criterios de avaliación:
LG-B1.1, LG-B1.10, LG-B1.12, LG-B1.2, LG-B1.3, LG-B1.4, LG-B1.5, LG-B1.6, LG-B1.7, LG-B1.9, LG-B2.1, LG-B2.5, LG-B2.7, LG-B3.1, LG-B3.2, LG-B3.3, LG-B3.4, LG-B3.5, LG-B3.6, LG-B3.7, LG-B4.2, LG-B4.3, LG-B4.5,
Estándares de aprendizaxe:
3º-LGB1.1.1, 3º-LGB1.1.2, 3º-LGB1.10.1, 3º-LGB1.12.2, 3º-LGB1.2.1, 3º-LGB1.2.2, 3º-LGB1.3.3, 3º-LGB1.3.4, 3º-LGB1.4.1, 3º-LGB1.4.2, 3º-LGB1.5.1, 3º-LGB1.5.2, 3º-LGB1.5.5, 3º-LGB1.5.6, 3º-LGB1.6.2, 3º-LGB1.6.3, 3º-LGB1.7.1, 3º-LGB1.9.1, 3º-LGB2.1.2, 3º-LGB2.1.5, 3º-LGB2.5.1, 3º-LGB2.5.2, 3º-LGB2.7.2, 3º-LGB3.1.1, 3º-LGB3.1.3, 3º-LGB3.2.3, 3º-LGB3.2.5, 3º-LGB3.3.1, 3º-LGB3.4.1, 3º-LGB3.5.1, 3º-LGB3.6.1, 3º-LGB3.6.2, 3º-LGB3.7.1, 3º-LGB3.7.2, 3º-LGB4.2.1, 3º-LGB4.2.2, 3º-LGB4.3.1, 3º-LGB4.5.1,
Modelos de pensamento
Modelos de ensinanza
Recursos didácticos
Agrupamentos
Escenarios e tempos
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico
congnitivo-construtivo, social:cooperativo
textos, ordenador, web
Traballo individual, equipo cooperativo
Aula ordinaria, biblioteca, Aula de informática
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, sistémico, analóxico, deliberativo, crítico e creativo
Conductual-instructivo, congnitivo-constructivo, social: cooperativo, dialógico, personal-individual

Actividade 3

Exercicio 3.1
Exercicio 3.2
Exercicio 3.3
Descrición
Descrición
Descrición
Resumo e organización de texto.
Pasar o texto resumido e correxido a formato dixital.
Facer borrador-presentación cos datos máis significativos.
Contidos:
Contidos:
Contidos:
CS-B1.3(3º), LG-B2.2(3º), LG-B2.3(3º),
LG-B2.2(3º), LG-B2.3(3º),
CS-B1.4(3º),

Descrición:
Busca e selecciona información na Web para completar os retos dados.
Criterios de avaliación:
CS-B1.1, CS-B1.2, CS-B1.3, CS-B4.1, LG-B1.1, LG-B2.1, LG-B2.5,
Estándares de aprendizaxe:
3º-CSB1.1.1, 3º-CSB1.1.2, 3º-CSB1.2.1, 3º-CSB1.3.1, 3º-CSB4.1.1, 3º-LGB1.1.1, 3º-LGB2.1.3, 3º-LGB2.5.2,
Modelos de pensamento
Modelos de ensinanza
Recursos didácticos
Agrupamentos
Escenarios e tempos
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico
congnitivo-construtivo, social:cooperativo
textos, ordenador, web
Traballo individual, equipo cooperativo
Aula ordinaria, biblioteca, Aula de informática
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, sistémico, analóxico, deliberativo, crítico e creativo
Conductual-instructivo, congnitivo-constructivo, social: cooperativo, dialógico, personal-individual

Actividade 4

Exercicio 4.1
Descrición
Presenta o teu traballo mural e Web da forma máis atractiva posible.
Contidos:
LG-B3.1(1º), LG-B3.4(1º), VSC-B2.2(3º), VSC-B2.3(3º),

Descrición:
Elaboración de texto dixital.
Criterios de avaliación:
VSC-B1.4, VSC-B2.2, VSC-B2.3,
Estándares de aprendizaxe:
3º-VSCB1.4.1, 3º-VSCB2.2.2, 3º-VSCB2.3.1,
Modelos de pensamento
Modelos de ensinanza
Recursos didácticos
Agrupamentos
Escenarios e tempos
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico
congnitivo-construtivo, social:cooperativo
textos, ordenador, web
Traballo individual, equipo cooperativo
Aula ordinaria, biblioteca, Aula de informática
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, sistémico, analóxico, deliberativo, crítico e creativo
Conductual-instructivo, congnitivo-constructivo, social: cooperativo, dialógico, personal-individual

Actividade 5

Exercicio 5.1
Descrición
Realiza un mural cos datos máis significativos recollidos en papel e Web.
Contidos:
LG-B1.10(3º), LG-B1.6(3º), LG-B1.7(3º), LG-B3.1(3º), LG-B3.5(3º), LG-B3.6(3º), LG-B3.8(3º), LG-B4.3(3º), LG-B4.4(3º), LG-B4.5(3º), LG-B5.7(3º),

Descrición:
Presentación oral con apoio mural e Web.
Criterios de avaliación:
LG-B1.10, LG-B1.6, LG-B1.7, LG-B2.1, LG-B3.1, LG-B3.2, LG-B3.4, LG-B3.5, LG-B3.7, LG-B4.3, LG-B5.5, LG-B5.7,
Estándares de aprendizaxe:
3º-LGB1.10.1, 3º-LGB1.6.2, 3º-LGB1.6.3, 3º-LGB1.7.1, 3º-LGB2.1.2, 3º-LGB3.1.2, 3º-LGB3.2.1, 3º-LGB3.2.3, 3º-LGB3.4.1, 3º-LGB3.5.1, 3º-LGB3.7.1, 3º-LGB4.3.2, 3º-LGB5.5.1, 3º-LGB5.7.1,
Modelos de pensamento
Modelos de ensinanza
Recursos didácticos
Agrupamentos
Escenarios e tempos
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico
congnitivo-construtivo, social:cooperativo
textos, ordenador, web
Traballo individual, equipo cooperativo
Aula ordinaria, biblioteca, Aula de informática
Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, sistémico, analóxico, deliberativo, crítico e creativo
Conductual-instructivo, congnitivo-constructivo, social: cooperativo, dialógico, personal-individual3.- AVALIACION:
Non tódolos elementos indicados na concreción curricular anterior serán avaliados nesta UDI, porque serán avaliados noutros momentos do curso, de seguido explicitamos aqueles se avalían e as ferramentas para dita avaliación.
Criterio de avaliación
Estándares
Aspectos a observar para a avaliación
Competencias
Clave
Instrumento
de avaliación


3.1- RÚBRICA:
Os seguintes aspectos serán avaliados mediante unha rúbrica
Criterio de avaliación
Estándares
A

B

C

D

Competencias
Clave

3º-CSB1.1.1 - Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. Busca información empregando textos e  as TICs, selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito en formato papel e Web de xeito creativo. Busca información empregando textos e  as TICs, selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito en formato papel e Web. Busca información empregando textos e  as TICs, selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito en formato papel. Busca información empregando textos e  as TICs, selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente. Busca información empregando textos e  as TICs, selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas. Busca información empregando textos e  as TICs.3.2- AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE:
Os seguintes aspectos teranse en conta para a avaliación da práctica docente
Indicadores e aspectos a avaliar
Reflexións tra-la posta en práctica
Proposta de mellora
Debemos adicar  tempo a motivación do tema (mínimo 2 sesións.) Diálogo, intereses, propostas, suxestións. Destacar momento de motivación.Pensar na presentación do produto final como elemento aglutinador de todo o proceso.
Plantexar os números de sesións en primeiro momento e a partir de ahí o tipo de actividades e exercicios.
 O traballo de busqueda de información debe ser moi acotado nun primeiro momento nesta etapa.
Plantexar retos concretos que sexan fácilmente alcanzables. Ex: Lugar e data de nacemento
4.- PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS E COMUNIDADE ESCOLAR:
Participación das familias
Divulgación social da tarefa
Colaboración de recursos externos e comunidade escolar
É fundamental que as familias estén informadas.A principio de curso na reunión de pais explicamos as novas propostas de traballo, á vez que pedíamos a súa colaboración e comprensión xa que o novedoso sempre conleva dúbidas. Sin o seu apoio non sería posible, xa que a maior parte da fase de motivación parte de ahí. Na reunión do segundo trimestre dimos conta do momento en que estaba o proxecto e como queriamos seguir ata a presetnación do noso produto final. Eles axudaron tamén nalgunha actividade en concreto. As tarefas divúlganse na aula nun primeiro momento a modo de ensaio e posteriormente será a público externo.Divulgar a os compañeiros supón facerlles partícipes dos aprendizaxes individuais. O xeito de que se investiguen diferentes personaxes ten que servir para que todos aprendamos de todos.
O xeito de adaptar os horarios supuxo un esforzo na organización e dinámica do Centro.Conseguiuse utilizar sesións continuadas (ata 3 semanais) que nos permiten poñernos o proxecto e non ser interrumpidos o pouco tempo polo timbre. A nivel material, dotouse a aula cun ordenador para os alumnos, que aínda que non cubre todas as necesidades porque somos un grupo moi numeros (23 neos/s) si nos permite traballar a distintos ritmos, non desplazarnos tanto a aula de informatica, investigar dende a nosa aula. Esto foi unha gran axuda.
5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TAREFA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS


EXERCICIO 1.1:
Reto 1:Aspectos relevantes da vida e obra do autor.
EXERCICIO 1.2:
Reto 2:Momento histórico e localización xeográfica.

EXERCICIO 1.3:
Reto 3:Importancia social do seu traballo.

EXERCICIO 1.4:
Reto 4: Curiosidades

EXERCICIO 1.5:
Reto 5:Fontes

EXERCICIO 1.6:
Reto 6:Imaxes

EXERCICIO 2.1:
Escribe  o resumo dos datos máis importantes do teu personaxe

EXERCICIO 2.2:
Cita as principais fontes.

EXERCICIO 3.1:
Resumo e organización de texto.

EXERCICIO 3.2:
Pasar o texto resumido e correxido a formato dixital.

EXERCICIO 3.3:
Facer borrador-presentación cos datos máis significativos.

EXERCICIO 4.1:
Presenta o teu traballo mural e Web da forma máis atractiva posible.


5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIÓNS ENTRE TAREFA, ACTIVIDADES E EXERCICIOS


EXERCICIO 5.1:
Realiza un mural cos datos máis significativos recollidos en papel e Web.

6 - ANEXO RESUMO CURRICULAR
Estas son as relacións curriculares traballadas nesta UDI: obxectivo – contido – criterio de avaliación – CC - estándares
Nivel
Área
Obxectivos
Contidos
Criterios de avaliación
C.C.
Estándares
CS
a,b,c,d

CS-B1.2-Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento de respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e debates. CSC CAA CMCCT 3º-CSB1.2.1-Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega estratexias de traballo cooperativo adoitando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático.


CS
a,b,d,e,h,i CS-B1.3-.Busca e selección de información utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación e outras fontes (directas e indirectas), organización, análise, documentación do proceso mediante o uso do cartafol e comunicación das conclusións..
CS-B1.4-Iniciativa emprendedora. Planificación, xestión e presentación dos proxectos co fin de acadar obxectivos.


CS-B1.1-Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e organización de información sobre a área (empregando as TIC e outras fontes), a realización dun produto, a documentación do proceso (a través CSIEE CAA CMCCT 3º-CSB1.1.1-Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.
3º-CSB1.1.2-Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades


CS
h,e,o CS-B1.7-Utilización da terminoloxía propia da área e do uso de textos de carácter social, xeográfico e histórico.


CS-B1.3-Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. CCL CMCCT CSC 3º-CSB1.3.1-Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico.
3º-CSB1.3.1-Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico.


CS
h,o

CS-B4.1-Coñecer as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar temporalmente algúns feitos históricos relevantes de Galicia. CMCCT CAA 3º-CSB4.1.1-Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como sucesivos a.C o d.C


EP
j,e EP-B1.1-Establecemento de protocolos de actuación na observación das obras artísticas.
EP-B1.2-Valoración do coñecemento de diferentes códigos artísticos como medio de expresión de ideas.


EP-B1.1-Describir as características dos elementos presentes no contexto e as sensacións que as obras artísticas provocan. CCL CCEC 3º-EP1.1.1-Establece unha orde ou pautas para seguir no procedemento de observación dos elementos do contexto, e na súa comunicación oral ou escrita.


LG
a,b,c,e,o LG-B1.3-Comprensión e produción de textos orais sinxelos para aprender e para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián, de carácter informal (conversas entre iguais e no equipo de traballo) e dun maior grao de formalización (exposicións da clase).


LG-B1.3-Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico. CCL CSIEE CAA CCL 3º-LGB1.3.3-Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, narracións curtas...) presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e responde preguntas aclaratorias elementais sobre o seu contido.
3º-LGB1.3.4-Participa no traballo en grupo.


LG
a,b,e,i LG-B2.9-Uso da biblioteca respectando as súas normas de funcionamento e valorándoa como fonte de información e de ocio e participación en actividades literarias.


LG-B2.7-Usar as bibliotecas de aula, e de centro, respectando as normas básicas de funcionamento, e participar en actividades literarias. CCL CSC CCEC 3º-LGB2.7.2-Valora as bibliotecas de aula e de centro como instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais diversos.


LG
a,b,e,j LG-B3.5-Creación de textos sinxelos con intención informativa utilizando a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics.


LG-B3.4-Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. CCL CSC CCEC CAA CSIEE 3º-LGB3.4.1-Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics.
3º-LGB3.4.1-Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics.


LG
a,b,e,o LG-B3.2-Composición de textos propios de situacións cotiás de relación social (correspondencia escolar, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, solicitudes, instrucións?, de acordo coas características propias destes xéneros.
LG-B3.3-Composición de textos de información sinxelos, característicos dos medios de comunicación social, sobre acontecementos significativos, con especial incidencia na noticia, en situacións reais ou simuladas.


LG-B3.2-Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación. CCL CSC CAA 3º-LGB3.2.1-Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións?
3º-LGB3.2.3-Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un guión establecido.
3º-LGB3.2.3-Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un guión establecido.
3º-LGB3.2.5-Resume brevemente o contido de textos sinxelos, a partir de preguntas, propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.


LG
a,b,e,o LG-B3.8-Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma ortográfica.


LG-B3.7-Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. CCL CSC 3º-LGB3.7.1-Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado?
3º-LGB3.7.1-Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado?
3º-LGB3.7.2-Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.


LG
a,b,e LG-B1.6-Uso de estratexias elementais para comprender e facer comprender as mensaxes orais: entoación, ritmo e xestualidade.


LG-B1.6-Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. CCL CCEC 3º-LGB1.6.2-Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos básicos.
3º-LGB1.6.2-Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos básicos.
3º-LGB1.6.3-Amosa un discurso oral, claro, cunha pronuncia e entoación axeitadas e propias da lingua galega.
3º-LGB1.6.3-Amosa un discurso oral, claro, cunha pronuncia e entoación axeitadas e propias da lingua galega.


LG
a,c,d,e LG-B1.5-Participación e cooperación nas situacións comunicativas (expresións espontáneas, informacións, conversas reguladores da convivencia, discusións ou instrucións) con valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (petición e quendas de palabra, mantemento do tema, respecto ás opinións das demais persoas, posturas e xestos adecuados).


LG-B1.5-Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. CCL CSC CCEC CAA 3º-LGB1.5.1-Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.
3º-LGB1.5.2-Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais.
3º-LGB1.5.5-Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas.
3º-LGB1.5.6-Participa na conversa formulando e contestando preguntas.


LG
a,c,e,o LG-B1.4-Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas, respectando as e opinións de quen fala e sen interrupcións inadecuadas.


LG-B1.4-Manter unha adecuada actitude de escoita, respectando as opinións dos e das demais. CCL CSC 3º-LGB1.4.1-Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións sen interromper.
3º-LGB1.4.2-Respecta as opinións da persoa que fala.


LG
a,d,e,o

LG-B5.7-Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e culturais. CCL CCEC 3º-LGB5.7.1-Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.


LG
a,d,e,o LG-B1.10-Uso, de forma xeral, dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.


LG-B1.10-Usar, de forma xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. CCL CSC 3º-LGB1.10.1-Usa, de forma xeral, unha linguaxe non sexista.
3º-LGB1.10.1-Usa, de forma xeral, unha linguaxe non sexista.


LG
a,d,e,o LG-B1.12-Identificación da lingua galega con diversos contextos de uso oral da lingua: en diferentes ámbitos profesionais (sanidade, educación, medios de comunicación...) e en conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.


LG-B1.12-Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. CCL CCEC CSC 3º-LGB1.12.1-Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, educación, medios de comunicación...
3º-LGB1.12.2-Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.


LG
a,e LG-B1.1-Comprensión e valoración de textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou da internet, con especial incidencia na noticia, para obter información xeral, específica e relevante, sobre feitos e acontecementos que resulten significativos e elaboración dun breve resumo.


LG-B1.1-Comprender textos orais sinxelos dos medios de comunicación, extraendo o sentido global e información específica. CCL CSC 3º-LGB1.1.1-Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo dos medios de comunicación, extraendo o sentido global da mensaxe.
3º-LGB1.1.1-Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo dos medios de comunicación, extraendo o sentido global da mensaxe.
3º-LGB1.1.2-Identifica quen, que e onde nunha noticia.
3º-LGB1.1.3-Elabora un breve resumo, a partir de preguntas, dun texto oral sinxelo e valora os informativos da radio e da televisión como fonte de información.


LG
a.b,e LG-B3.1-Uso das estratexias de planificación, de textualización e revisión como partes do proceso escritor.


LG-B3.1-Usar, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. CCL CSC CCEC 3º-LGB3.1.1-Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información.
3º-LGB3.1.2-Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo.
3º-LGB3.1.3-Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación).


LG
b,d,e,i LG-B1.2-Uso de documentos impresos, dixitais e audiovisuais para obter, informacións relevantes para realizar tarefas de aprendizaxe.


LG-B1.2-Utilizar os documentos audiovisuais como instrumento de aprendizaxe. CCL CD CAA CSIEE 3º-LGB1.2.1-Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a información máis importante e necesaria.
3º-LGB1.2.1-Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a información máis importante e necesaria.
3º-LGB1.2.2-Selecciona informacións relevantes dos documentos audiovisuais para realizar tarefas de aprendizaxe
3º-LGB1.2.2-Selecciona informacións relevantes dos documentos audiovisuais para realizar tarefas de aprendizaxe


LG
b,d,e LG-B5.7-Dramatización e lectura dramatizada de situacións de textos literarios.


LG-B5.5-Participar activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios. CCL 3º-LGB5.5.1-Participa activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios.


LG
b,de,e,i,j LG-B3.6-Uso guiado de programas informáticos de procesamento de textos.


LG-B3.5-Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. CCL CD CAA CSIEE 3º-LGB3.5.1-Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.
3º-LGB3.5.1-Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.


LG
b,e,i.j LG-B2.1-Comprensión da información relevante en textos das situacións cotiás de relación social: correspondencia escolar, normas da clase, normas do comedor, normas do transporte e regras de xogos.
LG-B2.2-Comprensión de información xeral en textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación social (incluídas webs infantís) con especial incidencia na noticia e nas cartas á dirección do xornal, localizando informacións destacadas en portadas, titulares, subtítulos, entradas.
LG-B2.3-Comprensión de información relevante en textos para aprender e para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos descricións, instrucións e explicacións).


LG-B2.1-Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). CCL CCL CAA CSIEE 3º-LGB2.1.1-Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.
3º-LGB2.1.2-Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo).
3º-LGB2.1.2-Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo).
3º-LGB2.1.3-Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo.
3º-LGB2.1.5-Identifica a estrutura xeral dun texto.


LG
b,e

LG-B4.2-Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. CSC CCEC 3º-LGB4.2.1-Aprecia o valor social das normas ortográficas e a necesidade de cinguirse a elas.
3º-LGB4.2.2-Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, con especial atención ás maiúsculas.


LG
b,e LG-B1.7-Produción de textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación social coa axuda de modelos sinxelos e en situación de simulación.


LG-B1.7-Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación. CCL CD CAA CSIEE CSC 3º-LGB1.7.1-Elabora textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación mediante simulación.
3º-LGB1.7.1-Elabora textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación mediante simulación.


LG
b,e LG-B2.7-Uso dirixido das tecnoloxías da información e das bibliotecas para obter información e modelos para a lectura.


LG-B2.5-Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información e modelos para a lectura. CCL CAA CD CSIEE 3º-LGB2.5.1-Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información e modelos para a lectura.
3º-LGB2.5.2-Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.
3º-LGB2.5.2-Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.


LG
b,e LG-B3.4-Produción de textos relacionados co ámbito académico para comunicar información (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións).


LG-B3.3-Elaborar textos do ámbito académico para comunicar información. CCL CAA CSIEE 3º-LGB3.3.1-Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para obter e comunicar información.


LG
e,i,j

LG-B3.6-Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos. CD CSIEE 3º-LGB3.6.1-Usa recursos gráficos e paratextuais sinxelos (ilustracións, subliñados, gráficos e tipografía) para facilitar a comprensión dos textos.
3º-LGB3.6.2-Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido.


LG
e

LG-B4.5-Usar o dicionario en papel ou electrónico, de xeito guiado. CCL CAA CD 3º-LGB4.5.1-Usa o dicionario en papel ou dixital de xeito guiado.


LG
e LG-B1.9-Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas.


LG-B1.9-Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. CCL CAA CCEC CSIEE 3º-LGB1.9.1-Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo


LG
e LG-B4.3-Comparación e transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, cambio de orde, segmentación e recomposición, para xulgar sobre a gramaticalidade dos resultados.
LG-B4.4-Comparación de estruturas sintácticas elementais para observar a súa equivalencia semántica ou posibles alteracións do significado.
LG-B4.5-Inserción e coordinación de oracións como instrumento na mellora da composición escrita.


LG-B4.3-Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe elemental nas producións orais e escritas. CCL CSC CCEC 3º-LGB4.3.1-Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación.
3º-LGB4.3.2-Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións.


VSC
b,m,e VSC-B2.2-Estratexias da linguaxe oral como instrumento de comunicación: escoitar, preguntar, argumentar.


VSC-B2.2-Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía. CAA CSIEE CSC CCL 3º-VSCB2.2.2-Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas.


VSC
b,m

VSC-B1.4-Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. CSC CAA CSIEE 3º-VSCB1.4.1-Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos.


VSC
c,m,e VSC-B2.3-A comunicación expresiva. Os elementos da comunicación que favorecen o diálogo. Iniciación, mantemento e finalización de conversas. Identificación, recoñecemento e análise de hábitos que facilitan e dificultan a comunicación.


VSC-B2.3-Iniciar, manter e finalizar conversas cunha maneira de falar adecuada aos interlocutores e ao contexto, tendo en conta os factores que inhiben a comunicación para superar barreiras e os que permiten lograr proximidade. CCL CSC 3º-VSCB2.3.1-Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación.
No hay comentarios:

Publicar un comentario